فلومترهای اختلاف فشاری

فلومتر اختلاف فشار مدل Venturi CV

فلومتر اختلاف فشار مدل Venturi CV

 

اندازه گیری دبی : از 850 تا 25000 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +120 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 20 بار

دقت : بسیار بالا

 

 

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، نفت و گاز، اتومبیل، شیمیایی و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر اختلاف فشار مدل Ventur V

فلومتر اختلاف فشار مدل Ventur V

 

اندازه گیری دبی : از 1 تا 500 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +120 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 27 بار

دقت : بسیار بالا

 

 

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، صنایع نفت و گاز، اتومبیل، شیمیایی و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر اختلاف فشار مدل Venturi VILPL

فلومتر اختلاف فشار مدل Venturi VILPL

 

اندازه گیری دبی : از 1 تا 380000 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +426 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 69 بار

دقت : بسیار بالا

 

 

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، صنایع نفت و گاز، اتومبیل، شیمیایی و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر اختلاف فشار مدل Venturi VISSL

فلومتر اختلاف فشار مدل Venturi VISSL

 

اندازه گیری دبی : از 1 تا 380000 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +426 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 69 بار

دقت : بسیار بالا

 

 

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، صنایع نفت و گاز، اتومبیل، شیمیایی و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر اختلاف فشار مدل Venturi SSL

فلومتر اختلاف فشار مدل Venturi SSL

 

اندازه گیری دبی : از 1 تا 380000 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +426 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 69 بار

دقت : بسیار بالا

 

 

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، صنایع نفت و گاز، اتومبیل، شیمیایی و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر اختلاف فشار مدل Venturi SSM

فلومتر اختلاف فشار مدل Venturi SSM

 

اندازه گیری دبی : از 1 تا 380000 لیتر بر دقیقه 

دمای کاری از : 0 تا +426 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 69 بار

دقت : بسیار بالا

 

 

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، صنایع نفت و گازی، اتومبیل، شیمیایی و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر اختلاف فشار مدل Venturi LPL

فلومتر اختلاف فشار مدل Venturi LPL

 

اندازه گیری دبی : از 1 تا 380000 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +426 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 69 بار

دقت : بسیار بالا

 

 

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، صنایع نفت و گاز، اتومبیل، شیمیایی و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر اختلاف فشار مدل MassCoin

فلومتر اختلاف فشار مدل MassCoin

 

اندازه گیری دبی : از 800 تا 210000 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +149 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 103 بار

دقت : بسیار بالا

امکانات : مناسب برای افت فشار های پایین

 

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، صنایع نفت و گاز، اتومبیل، شیمیایی و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر اختلاف فشار مدل TransCoin

فلومتر اختلاف فشار مدل TransCoin

 

اندازه گیری دبی : از 800 تا 210000 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +149 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 103 بار

دقت : بسیار بالا

امکانات : مناسب برای افت فشار های پایین

 

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، صنایع نفت و گاز، اتومبیل، شیمیایی و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر اختلاف فشار مدل Coin Chem

فلومتر اختلاف فشار مدل Coin Chem

 

اندازه گیری دبی : از 1 تا 210000 لیتر بر دقیقه 

دمای کاری از : 0 تا +426 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 20 بار

دقت : بسیار بالا

امکانات : مناسب برای افت فشار های پایین

 

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، صنایع نفت و گاز، اتومبیل، شیمیایی و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر اختلاف فشار مدل Coin FF

فلومتر اختلاف فشار مدل Coin FF

 

اندازه گیری دبی : از 1 تا 210000 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +426 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 103 بار

دقت :  بسیار بالا

امکانات : مناسب برای افت فشار های پایین

 

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، صنایع نفت و گاز، اتومبیل، شیمیایی و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر اختلاف فشار مدل Coin NB

فلومتر اختلاف فشار مدل Coin NB

 

 

دمای کاری از : +200 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 68 بار

دقت : بسیار بالا

امکانات : مناسب برای افت فشار های پایین

 

 


کاربرد در صنایع : روغنی، گازی، هسته ای، شیمیایی و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر اختلاف فشار مدل Coin NF

فلومتر اختلاف فشار مدل Coin NF

 

اندازه گیری دبی : از 1 تا 210000 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +426 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 103 بار

دقت : بسیار بالا

امکانات : مناسب برای افت فشار های پایین

 

 


کاربرد در صنایع : صنایع روغنی، گازی، هسته ای، شیمیایی و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر اختلاف فشار مدل Coin NN

فلومتر اختلاف فشار مدل Coin NN

 

اندازه گیری دبی : از 1 تا 800 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +204 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 69 بار

دقت : بسیار بالا

امکانات : مناسب برای افت فشار های پایین

 

 


کاربرد در صنایع : صنایع روغنی، گازی، هسته ای، شیمیایی و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر اختلاف فشار مدل Coin NW

فلومتر اختلاف فشار مدل Coin NW

 

اندازه گیری دبی : از 1 تا 800 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +93 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 20 بار

دقت : بسیار بالا

امکانات : مناسب برای افت فشار های پایین

 

 


کاربرد در صنایع : صنایع روغنی، گازی، هسته ای، شیمیایی و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر اختلاف فشار سری Ellipse مدل PFA

فلومتر اختلاف فشار سری Ellipse مدل PFA

 

اندازه گیری دبی : از 20 تا 75000 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +80 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 34.5 بار

دقت : ±0,75 %

امکانات : مناسب برای افت فشار های پایین

 

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، دارویی و گازی

 

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر اختلاف فشار سری Ellipse مدل BAR

فلومتر اختلاف فشار سری Ellipse مدل BAR

 

اندازه گیری دبی : از 20 تا 75000 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +120 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 27 بار

دقت : ±0,75 %

امکانات : مناسب برای افت فشار های پایین

 

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، دارویی و گازی

 

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر اختلاف فشار سری Ellipse مدل BHL

فلومتر اختلاف فشار سری Ellipse مدل BHL

 

سایز : DN 50 to DN 600

اندازه گیری دبی : از 20 تا 75000 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +120 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 27 بار

امکانات : مناسب برای افت فشار های پایین

 

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، دارویی و گازی

 

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر اختلاف فشار سری Ellipse مدل BIN

فلومتر اختلاف فشار سری Ellipse مدل BIN

 

سایز : DN 50 to DN 150

اندازه گیری دبی : از 20 تا 75000 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +120 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 27 بار

امکانات : مناسب برای افت فشار های پایین

 

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، دارویی و گازی

 

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر اختلاف فشار سری Ellipse مدل AR

فلومتر اختلاف فشار سری Ellipse مدل AR

 

سایز : DN 50 to DN 1800

اندازه گیری دبی : از 20 تا 130000 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +426 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 55 بار

دقت : ±0,75 %

امکانات : مناسب برای افت فشار های پایین

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، صنایع نفت و گاز، دارویی، شیمیایی و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر اختلاف فشار سری Ellipse مدل AF

فلومتر اختلاف فشار سری Ellipse مدل AF

 

سایز : DN 50 to DN 1800

اندازه گیری دبی : از 20 تا 130000 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +426 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 55 بار

دقت : ±0,75 %

امکانات : مناسب برای افت فشار های پایین

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، صنایع نفت و گاز، دارویی، شیمیایی و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر اختلاف فشار سری Ellipse مدل AS

فلومتر اختلاف فشار سری Ellipse مدل AS

 

سایز : DN 50 to DN 1200

اندازه گیری دبی : از 10 تا 80000 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +250 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 41 بار

دقت : ±0,75 %

امکانات : مناسب برای افت فشار های پایین

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، صنایع نفت و گاز، دارویی، شیمیایی و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر اختلاف فشار سری Ellipse مدل ASF

فلومتر اختلاف فشار سری Ellipse مدل ASF

 

سایز : DN 50 to DN 1200

اندازه گیری دبی : از 20 تا 130000 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +426 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 55 بار

دقت : ±0,75 %

امکانات : مناسب برای افت فشار های پایین

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، صنایع نفت و گاز، دارویی، شیمیایی و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر اختلاف فشار سری Ellipse مدل AHR

فلومتر اختلاف فشار سری Ellipse مدل AHR

 

سایز : DN 50 to DN 900

اندازه گیری دبی : از 20 تا 130000 لیتر بر دقیقه 

دمای کاری از : 0 تا +49 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 5 بار

دقت : ±0,75 %

امکانات : مناسب برای افت فشار های پایین

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، صنایع نفت و گاز، دارویی، شیمیایی و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر اختلاف فشار سری Ellipse مدل AHL

فلومتر اختلاف فشار سری Ellipse مدل AHL

 

سایز : DN 50 to DN 750

اندازه گیری دبی : از 20 تا 130000 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +426 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 55 بار

دقت : ±0,75 %

امکانات : مناسب برای افت فشار های پایین

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، صنایع نفت و گاز، دارویی، شیمیایی و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر اختلاف فشار سری Ellipse مدل AHL-GD

فلومتر اختلاف فشار سری Ellipse مدل AHL-GD

 

سایز : DN 50 to DN 750

اندازه گیری دبی : از 20 تا 80000 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +426 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 55 بار

دقت : ±0,75 %

امکانات : مناسب برای افت فشار های پایین

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، صنایع نفت و گاز، دارویی، شیمیایی و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر

فلومتر اختلاف فشار سری Ellipse مدل AHS

فلومتر اختلاف فشار سری Ellipse مدل AHS

 

سایز : DN 50 to DN 600

اندازه گیری دبی : از 20 تا 40000 لیتر بر دقیقه

دمای کاری از : 0 تا +426 درجه سانتیگراد

فشار کاری : 0 تا 55 بار

دقت : ±0,75 %

امکانات : مناسب برای افت فشار های پایین

 


کاربرد در صنایع : آب و فاضلاب، صنایع نفت و گاز، دارویی، شیمیایی و صنایع عمومی

 

 

جزئیات بیشتر