نصب كنتور هوشمند اولتراسونيك سري E و بررسی عملکرد آن

با نصب كنتور هوشمند اولتراسونيك سري E سايز ٣/٤ اينچ، در يك دوره ٣١ روزه، حجم آب مصرفي ١٧٠٠ متر مكعب بيشتر از دوره مشابه قرائت شد.
مرجع: شركت آب و فاضلاب خراسان جنوبي

 آلارم نشت روشن است. شكستگي يا تلفات پنهان درون شبكه وجود دارد.مقايسه مستقيم با كنتور مكانيكي