نصب، راه اندازي و كاليبراسيون موفقيت آميز فلومتر اولتراسونيك در تصفيه خانه باباشيخعلي اصفهان توسط كارشناسان شركت پتروفرآيند الوند

نصب، راه اندازي و كاليبراسيون موفقيت آميز فلومتر اولتراسونيك در تصفيه خانه باباشيخعلي اصفهان توسط كارشناسان شركت پتروفرآيند الوند

فلومتر اصفهان1

با راه اندازي اين سامانه ميترينگ جريان آب كه شامل سنسورهاي سرعت سنج اولتراسونيك ترانزيت تايم و سنسورهاي سطح سنج اولتراسونيك و پردازنده مركزي مي باشد، مسئولين محترم تصفيه خانه قادر خواهند بود اطلاعات مربوط به دبي لحظه اي، دبي توتال، سرعت جريان و سطح آب را در هر لحظه روي نمايشگر دستگاه و همچنين سيستم مانيتورينگ مستقر در اتاق كنترل مشاهده و ذخيره نمايند.

سنسورهای فلومتر اصفهان