حضور شرکت امرتات پمپ آسیا (یکی از شرکت های تابعه پتروفرآیند الوند) در بیست و دومین دوره نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ايران

حضور شرکت امرتات پمپ آسیا (یکی از شرکت های تابعه مدیریت و مهندسی پتروفرآیند الوند) در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ايران در اردیبهشت 1396